Wil je op de hoogte blijven of je aanmelden om in de toekomst lid te worden, klik hier.

Femke Merel van Kooten-Arissen

Femke Merel komt sinds 2017 in de Tweede Kamer op voor kwetsbare waarden. Voor mens, dier, democratische vernieuwing en privacy.

Over Femke Merel

Henk Krol

Henk Krol (Tilburg, 1 april 1950) is de partijleider van PvdT en fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer.

Over Henk

Onze basisbeginselen zijn:

1. Pensioen

De Partij voor de Toekomst vecht voor het behoud van het beste pensioenstelsel ter wereld, voor indexatie en voor een realistische rekenrente. De pensioenroof wordt gestopt.

2. AOW

De AOW leeftijd gaat terug naar 65 jaar.

3. Zorg

De marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid. Zorg wordt betaalbaar en toegankelijk. Ouderen hebben recht op leven en een menswaardig bestaan. Mantelzorgers zijn een essentiële pijler in de zorgketen en verdienen respect in woord en daad.

4. Discriminatie

Nog deze kabinetsperiode gaan we onze initiatiefwet Strafbaarstelling Leeftijdsdiscriminatie verdedigen in het parlement. We willen daarnaast dat leeftijd als non-discriminatiegrond wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet – iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld.

5. Dieren, natuur, milieu en klimaat

Een gezond milieu is van levensbelang. We geven onze planeet leefbaar en gezond door aan komende generaties. We gaan respectvol om met dieren en de natuur.

6. De rol van de overheid

De overheid is integer, dienstbaar, transparant en controleerbaar. Publieke taken horen in publieke handen en onder publieke controle. Het bindend referendum wordt ingevoerd. Wij staan positief kritisch ten opzichte van de EU, maar willen onze soevereiniteit behouden.

7. Economie en inkomen

Duurzaam ondernemerschap wordt gestimuleerd. Met geld verdienen is niets mis, met onuitlegbare inkomensverschillen wel. De overheid stimuleert, helpt en springt waar nodig bij. De koopkracht in het algemeen, maar van kwetsbare groepen in het bijzonder, wordt hersteld.

8. Cultuur en onderwijs

Cultuurverschillen mogen onze samenleving niet ontwrichten. Onderwijs is een vitale sector. Leerkrachten verdienen respect in woord en daad.

9. Innovatie en kunst

Innovatief talent krijgt ruim baan om de samenleving, de zorg, het wonen en de economie vooruit te helpen. Artistiek talent krijgt ruimte om te inspireren.

10. Rechtsstaat

Wij bouwen aan een rechtsstaat waar niets krom is. Daders worden gestraft en daarna weer op weg geholpen, slachtoffers en nabestaanden krijgen meer rechten.

Van basisbeginselen naar politiek programma

Niemand kan voorspellen hoe over één, twee, vijf laat staan vijftig jaar de post-coronasamenleving eruit ziet. Zoals niemand aan het begin van 2020 kon voorzien hoe de wereld er in mei 2020 bij zou staan.

Het zou dan ook aanmatigend zijn nu al in detail een politiek programma op tafel te leggen. Alles is onzeker.

In de samenleving die de Partij voor de Toekomst voor ogen heeft telt en doet iedereen in gelijke mate mee. Niemand wordt gediscrimineerd of buitengesloten. Dat geldt ook voor het ontwerpen van een vergezicht en een politiek programma. De weg daar naartoe loopt van onderaf, niet van bovenop.

De Partij voor de Toekomst is niet de klassieke vereniging waar politieke leiders en besturen vertellen hoe het moet. Het is een dynamische beweging die gebruik maakt van ieders talent en inzicht om samen tot een breed gedeeld programma te komen.

Wie zich herkent in de basisbeginselen en die onderschrijft wordt opgeroepen actief deel te nemen aan het ontwerpen van dat programma en de nieuwe samenleving die eruit voortkomt.

De werkwijze van de Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst opent met digitale middelen de weg naar een echte partijdemocratie. Met rechtstreeks, voortdurend en open contact met de leden.

Kiezers kunnen erop vertrouwen dat wij altijd blijven opkomen voor de kwetsbare waarden en de kwetsbare groepen zoals Henk en Femke Merel dat altijd gedaan hebben. In een snel veranderende wereld is echter ook flexibiliteit nodig. Overdenking en heroverweging van standpunten, in volledige transparantie en samenspraak met de leden. In de post-coroniaanse wereld zullen veel bakens zijn en worden verzet. De Partij voor de Toekomst wil een platform bieden voor iedereen die mee wil doen in het debat over en de vormgeving van een nieuwe wereld die hoop en perspectief biedt.

Op dit moment wordt achter de schermen van deze website hard gewerkt aan een ‘doorlopend congres’ voor leden. Zo kan iedereen meedenken en standpunten meehelpen ontwikkelen en bijschaven waar nodig. Leden kunnen zich samen met ons verdiepen in onderwerpen door expertvideo’s, podcasts, artikelen en columns. In de digitale “Fractiekamer” zal er mét leden en door leden onderling van gedachten gewisseld worden. Wij hechten zeer aan directe democratie, ook binnen onze eigen partij. Regelmatig zal de Partij voor de Toekomst via digitale mini-referenda de mening van leden vragen over concrete te nemen besluiten, bijvoorbeeld moties.

Natuurlijk moeten er knopen worden doorgehakt en besluiten genomen. Ook in de Partij voor de Toekomst is daarvoor leiderschap nodig. Dat leiderschap krijgt gestalte binnen de basisbeginselen die hierboven zijn neergelegd, maar ook deze basisbeginselen zullen in de komende weken worden bijgeschaafd en aangevuld. De verkiezingsprogramma’s van 50PLUS en Partij voor de Dieren “Plan B” zullen als blauwdruk dienen voor een verbeterde 2.0 versie, onze “Toekomstvisie”.

De ingrijpende gebeurtenissen van 2020 zullen nog lange tijd een stempel drukken op onze samenleving, in alle onderdelen en aspecten. Denk en beslis mee waar we naartoe willen opdat het grote verdriet, het onherstelbare leed en de enorme schade niet voor niets zijn geweest.

Waarom ik voor ouderen blijf opkomen

13 mei 2020

“Mijnheer Krol, waarom laat u de ouderen in de steek?” Deze vraag werd mij afgelopen week meerdere keren gesteld. Er was niet altijd tijd voor een uitgebreid antwoord, maar het korte antwoord dat ik gaf, was: “Ik blijf opkomen voor ouderen zoals ik dat al jaren doe, ik ben nog altijd strijdvaardig voor hen.”

De afgelopen week was hectisch. De media sprongen erboven op. Het ging over gekissebis binnen 50PLUS. Het ging over het logo van de Partij voor de Toekomst, dat mensen wel of niet mooi vinden. Er werden grote en boze woorden gebruikt. Kortom, het ging over van alles, maar niet over de hoofdzaak: de ouderen van Nederland en hun vertegenwoordiging in het parlement.

Pijn in het hart

Er moet mij eerst wat van het hart: ik heb met pijn afscheid genomen van 50PLUS. Er was geen gezamenlijke toekomst meer. Tijdens de vele, hevige ruzies ging driekwart van mijn tijd aan op om de vrede te herstellen. Ik ga niet ‘de’ schuldige aanwijzen, want die is er niet. Er is een negatieve cultuur van hard tegen hard, van achterdocht, lekken naar de media en gekonkellefoes in achterkamertjes. Mijn advies is dat alle betrokkenen maar eens goed in de spiegel moeten kijken met de vraag of ze wel voor onze achterban opkwamen, voor de leden, de kiezers.

De stem voor ouderen

U heeft mij als volksvertegenwoordiger gekozen om op te komen voor de ouderen. Dat blijf ik doen, want zij hebben een stem nodig in het parlement: omdat zij niet meer het werk kunnen neerleggen om te gaan staken als de pensioenen opnieuw niet geïndexeerd worden. Omdat zij niet meer een redelijke kans op een baan hebben als zij ontslagen worden. Omdat zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen als de aftakeling toeslaat en omdat de handen aan het bed te schaars zijn. Omdat hun eigen stem te zwak is geworden. Daarom gaan de eerste vier punten van de basisbeginselen van de Partij voor de Toekomst over ouderen: behoud van het beste pensioenstelsel ter wereld, de AOW-leeftijd omlaag, betaalbare en toegankelijke zorg en het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie.

Als een terriër

Hoe langer je je verdiept in de positie van ouderen, hoe beter je ziet dat zij – bewust of onbewust – worden achtergesteld. De coronacrisis bevestigt het: als het om mondkapjes gaat in verpleeghuizen, is het al teveel gevraagd. Het resterende jaar van deze kabinetsperiode gaan Femke Merel en ik ons als terriërs inzetten voor de ouderen. Volg ons in onze strijd tegen leeftijdsdiscriminatie. Wij willen dat leeftijd wordt opgenomen in het eerste artikel van de Grondwet. De Tweede Kamer heeft advies gevraagd aan de Raad van State over dit voorstel. Helaas, de Raad van State adviseerde negatief. Dan sta je als Kamerlid eigenlijk al met 1-0 achter, maar juist dan laat een terriër niet los. Mijn strijd gaat door, de vlag waaronder dat gebeurt verandert, maar het ging en gaat over uw toekomst. U mag mij bij de komende verkiezingen afrekenen op mijn strijd voor u in het parlement.

Henk Krol is fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor Groep Krol-Van Kooten/Partij voor de Toekomst

Voor vragen neem contact op via

info@partijvoordetoekomst.nu

Telefoon:

070 3185689

WhatsApp:

0644229542

Wil je op de hoogte blijven?

* vereist

Please select all the ways you would like to hear from PvdT:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.